Psychologiepraktijk Zayla Hogervorst

Alg. voorwaarden, Avg, Wkkgz

Privacyverklaring Therapeut Zayla Hogervorst

( hieronder genoemd: de therapeut)

Inhoudsopgave

 1. Inleiding

 2. Wetgeving

 3. Definities

 4. Reikwijdte

 5. Verantwoordelijke

 6. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)

 7. Transparantie en communicatie

 8. Geautomatiseerde verwerkingen Profilering (Artikel 22, AVG)

 9. Plichten van de therapeut

 10. Klacht over privacy (AVG)

 1. Inleiding

Middels deze verklaring laat de therapeut zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de cliënt en de therapeut en staat daarmee hoog op de agenda. Therapeuten hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. Therapeuten zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van cliënten. Dat geldt voor taken op het gebied van basisadministraties, dossiervorming en gezondheidszorg. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van therapeuten. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het als therapeuten belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.
De aanvullende, therapeut specifieke zaken, staan vermeld in de behandelingsovereenkomst welke elke cliënt dient te ontvangen. Deze is aanvullend op deze verklaring.

2.Wetgeving

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelde het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Vanaf 25 mei 2018 is de Wbp vervallen en is de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden voor therapeuten.

 1. Definities

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):

 • Betrokkene:
  De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

 • Verwerker:
  De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.

 • Persoonsgegevens:
  Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen.
  Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).

 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling:
  Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA).

 • Verwerkingsverantwoordelijke:
  Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 • Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.

 1. Reikwijdte

De verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de therapeut. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen de praktijk plaatsvinden.

5. Verantwoordelijke

De therapeut is verantwoordelijk voor de verwerkingen die door of namens de therapeut worden uitgevoerd.

 1. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen.

 1. In de AVG valt onder een verwerking:

 • Verzamelen, vastleggen en ordenen

 • Bewaren, bijwerken en wijzigen

 • Opvragen, raadplegen, gebruiken

 • Verstrekken door middel van doorzending

 • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen

 • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen

 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is.

-Doeleinden (Artikel 5, AVG)
Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden.

-Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)
De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn.
Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was

 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden

 • Voor de goede vervulling van de therapeutische taak

 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking

-Wijze van verwerking
De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel.
Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden. De therapeut zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt de therapeut alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

-Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG)
De therapeut geeft geen persoonsgegevens door met een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

7.Transparantie en communicatie

1. Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG)
De therapeut informeert de cliënt over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer cliënten gegevens aan de therapeut geven, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop de therapeut met persoonsgegevens om zal gaan.

2.Verwijdering
De therapeut bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van therapeutische taken, of zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De wettelijk verplichte bewaartermijn is 20 jaar. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

3.Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG) De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

 • Recht op informatie:
  Betrokkenen hebben het recht om aan de therapeut te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Inzagerecht:
  Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.

 • Correctierecht:
  Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de therapeut om dit te corrigeren.

 • Recht van verzet:
  Betrokkenen hebben het recht aan de therapeut te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

 • Recht om vergeten te worden:
  In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

 • Recht op bezwaar:
  Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De therapeut zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

-Indienen van verzoek
Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden.
De therapeut heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal de therapeut laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de therapeut, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie de website autoriteitpersoonsgegevens.nl . Aan de hand van een verzoek kan de therapeuten aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

8.Geautomatiseerde verwerking en Profilering (Artikel 22, AVG)

-Profilering

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; man/vrouw, leeftijd.

-Big data en tracking

De therapeut kan gebruik maken van profilering voor Big data en tracking. Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.

-Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, de beroepsvereniging het NVPA wordt uitgevoerd.

-Of door Google Analytics  om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De therapeut heeft een verwerkers overeenkomst gesloten met Google. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden en wat niet. De therapeut heeft Google niet toegestaan om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en laat Google de IP adressen anonimiseren. -Tevens: voor de website ppzh.nl worden cookies gebruikt. Alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruikersgemak. De betrokkene kan zichzelf afmelden voor cookies door zij/haar internetbrowser zo af te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van de browser van de bertokkene te verwijderen door de berokkene zelf.

De verzamelde gegevens door Big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

-Inzet van camera’s

Binnen de praktijk wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht. Dit ter beveiliging van de praktijkruimte bij inbraak. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegene die gefilmd worden.

Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken, en zullen alleen gebruikt worden als de praktijk niet in gebruik is.

 1. Plichten van de therapeut

  Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG)

De therapeut is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan de therapeut de verwerkingsverantwoordelijke is. Het register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

 • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;

 • De doelen van de verwerking;

 • Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;

 • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;

 • De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;

 • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.Dit register van verwerking is specifiek voor de Psychologie praktijk Zayla Hogervorst samengesteld en in te zien op de praktijk, danwel per email op te vragen.

 1. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35, AVG)
  Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. De therapeut voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

 2. Datalekken (Artikel 33,34, AVG)
  We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt de therapeut dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoongegevens. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt de therapeut dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

 1. Klacht over de privacy (AvG)

Als de therapeut een wettelijke verplichting niet nakomt in het kader van de AvG is stap 1: om een bezwaar indienen bij de therapeut. Komt u er samen niet uit, dan volgt stap 2:

U kunt een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.nl (AP) via het meldformulier op de website of door een brief te sturen.

Stap3: Is men het ook niet eens met de reactie op het bezwaarschrift, dan kan men een beroep instellen bij de kantonrechter. Er wordt daarbij een beroep gedaan op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens biedt.

Disclaimer: Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

Klachtenregeling Psychologie praktijk Zayla Hogervorst (Wkkgz)

KLACHTENREGELING ( Wkkgz)
Ik ben als vrijgevestigd psycholoog aangesloten bij: SCAG: Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.

 Wat eerste stappen zijn voor een cliënt bij onvrede:

 • bespreek uw onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat u van de therapeut verwacht
 • komt u er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Dit is de link naar de beroepsvereniging NVPA voor het indienen van een klacht en de inzet van de klachtenfunctionaris: https://nvpa.org/klacht-indienen
 • leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg: www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg
  Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

Disclaimer: Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige wetgeving en gebaseerd op de Wkkgz. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

Algemene Voorwaarden voor de activiteiten van Psychologie Praktijk Zayla Hogervorst

Artikel 1: Definities

1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Opdrachtnemer: Psychologie Praktijk Zayla Hogervorst die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

b) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

c) Psychologie Praktijk Zayla Hogervorst is de handelsnaam van Zayla Hogervorst.

d) Diensten: alle door de opdrachtnemer geleverde diensten waaronder workshops, trainingen, cursussen, lezingen, consulten en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

e) Consult: alle gesprekken, therapie, coaching, adviezen, (geleide)meditaties, rollenspellen, oefeningen, ontspanningsoefeningen e.d. in de ruimste zin des woords.

f) Workshop, training, cursus, lezing: alle door de deelnemers te volgen en door de opdrachtnemer aangeboden workshops, trainingen, cursussen, lezingen e.d. in de ruimste zin des woords.

g) Overeenkomst: schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever ten aanzien van een door opdrachtgever verstrekte dienst.

h) Kosten: de vergoeding die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is voor de geleverde diensten.

i) Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies-, coachings- of therapietraject, als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer diensten aanbied of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2. Niet alleen de opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij de opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

8. Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes

1. Het aanbrengen van een eerste offerte en het aanbrengen van wijzigingen zijn vrijblijvend en kosteloos.

2. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen het voeren van vervolggesprekken, overleg, intakegesprekken, de voorbereidingstijd en het aanbrengen van verdere wijzigingen in een reeds gewijzigde offerte, worden bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening gebracht overeenkomstig de door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

Artikel 4 Overeenkomst

1.De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekend inschrijfformulier c.q. behandelovereenkomst. Of door mondelinge, per email of schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever c.q. deelnemer van diens mondeling verstrekte opdracht. Of indien de opdrachtnemer een via email verzonden inschrijving voor een training, lezing of cursus c.q. afspraak voor een consult ontvangen heeft.

2. In bijzondere gevallen heeft de opdrachtnemer het recht om een overeenkomst te annuleren of deelname aan een workshop, cursus e.d. te weigeren.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

4. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend, is deze toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak gemaakt is voor een vervolg consult.

Artikel 5 Tarieven

1. De genoemde prijzen voor de door de opdrachtnemer verstrekte diensten zijn zonder BTW, mits anders vermeld.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen mits de opdrachtgever daarvan in kennis wordt gesteld.

Artikel 6 Programmawijziging

1.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma van de lezing, cursus, workshop of training aan te brengen.

Artikel 7 Telefonisch consult

1.Indien opdrachtgever de opdrachtnemer telefonisch consulteert, worden de kosten van het telefonische consult bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van de door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven voor telefonische consulten. Deze tarieven worden vooraf door de opdrachtnemer aan opdrachtgever bekend gemaakt.

Artikel 8 Annulering, wijziging, absentie ten aanzien van cursussen, workshops, trainingen en lezingen:

1. Opdrachtnemer houdt zich nadrukkelijk het recht voor om de geplande lesdagen, tijden en locatie/ accommodatie van een cursus, workshop, training of lezing met opgaaf van redenen te wijzigen, zonder dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade.

2. Annulering van een cursus, workshop, training, lezing of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever dient altijd schriftelijk per aangetekende brief te geschieden, waarbij de datum van ontvangst bepalend is voor het bepalen van de annulering.

3. Indien de cursus, workshop, training, lezing of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever wordt geannuleerd:

 1. Worden de kosten van de cursus, workshop, training of lezing volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever wanneer de annulering 14 kalenderdagen of minder voor de aanvang van de cursus, workshop, training of lezing plaatsvindt.
 2. Worden de kosten van de dienst voor 50% in rekening gebracht bij de opdrachtgever wanneer de annulering meer dan 14 kalenderdagen maar minder dan 31 kalenderdagen voor de aanvang van de cursus, workshop, training of lezing plaatsvindt.
 3. Worden enkel de administratiekosten te weten 15% van de kosten van de dienst met een minimum van EURO 30,- per persoon in rekening gebracht wanneer de annulering 31 kalenderdagen of meer voor de aanvang van de cursus, workshop, training of lezing plaatsvindt.

4. Indien tijdens de duur van de cursus, workshop, training of lezing, de deelnemer om dwingende redenen gedeeltelijk of totaal absent is, of tot annulering van cursus, workshop, training of lezing dient over te gaan, kan de gemiste cursus, workshop, training of lezing niet op een later tijdstip worden ingehaald.

5. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, workshop, training of lezing te annuleren, of deelname van een opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 9 Annulering, wijziging, absentie ten aanzien van consulten

1.Bij verhindering dient de opdrachtgever dit 24 uur voor de gemaakte afspraak voor een consult, tijdens kantooruren (09.00-18.00) te melden bij de opdrachtnemer. Indien hier niet is aan voldaan dan is het gebruikelijke honorarium verschuldigd. Dit kan binnen twee weken contant voldaan worden of via de bank.

2. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een consult aan een opdrachtgever, of aan een door opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij/ zij de lichamelijke en/ geestelijke geschiktheid bezit en behoud om de diensten te volgen die opdrachtnemer verstrekt. Opdrachtnemer aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van geschiktheid. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt medecursisten.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waarvan de opdrachtgever zich wil beroepen in verband met activiteiten van de opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer aanvaard generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever of anderszins door opdrachtgever meegebrachte materialen gedurende het traject of anderszins verblijf op locatie waar de diensten worden verstrekt.

4. Opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van enigerlei schade aan de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever aan kan tonen dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

5. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer reikt nooit verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Indien of door in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer nooit verder reiken dan de dekking van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtgever in verband met die verzekering draagt.

7. Opdrachtnemer accepteert aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor ontstane schade als gevolg van een aan de opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, maar slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

8. Elke indirecte schade geleden door opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade of gevolgschade, van welke aard dan ook, valt nadrukkelijk niet onder de aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

9. Schade veroorzaakt door opdrachtgever aan de opdrachtnemer kan volledig op de opdrachtgever of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.

10. De opdrachtgever is voor tijdens en na de behandeling c.q. cursus, training, lezing en dergelijke, volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn en vrijwaard de behandelend psycholoog en Psychologie Praktijk Zayla Hogervorst van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische of andere informatie.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

1.Voor zover auteursrechten, merknaam en handelsnaam, of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door de opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft de opdrachtnemer houder van deze rechten, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het materiaal zelf is vermeld. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer is het niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de diensten opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits er hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt verstrekt.

Artikel 12 Geheimhouding

1. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

2. Opdrachtnemer heeft een beroepsgeheim. Daarom zal alle informatie die besproken wordt vertrouwelijk zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3. Opdrachtnemer treed voor de opdrachtgever niet vrijwillig op als getuige ineen juridische procedure. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de door de opdrachtnemer uitgebrachte rapportage, andere documenten of ingesproken geluidsmateriaal en /of opgenomen beeldmateriaal te gebruiken in een juridische procedure.

De privacy wordt uitgevoerd zoals verplicht door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 13 Persoonsgegevens

1.Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer wordt aan de opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen door de opdrachtnemer uitsluitend gebruikt worden volgens de AVG.

Artikel 14 Betaling

1. De bedragen dienen altijd in Euro’s te worden voldaan.

2. De opdrachtgever is enkel gegarandeerd van een plaats wanneer de verschuldigde kosten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus, workshop, training of lezing zijn overgemaakt  t.n.v. Zayla Hogervorst o.v.v. factuurnummer(s) en/of de naam van de desbetreffende dienst. Rekeningnummer krijgt u dan op de factuur toegestuurd.

3.Ten aanzien van face-to-face consulten: Betaling van het overeengekomen bedrag wordt aan het begin van elk consult contant voldaan, tenzij in overleg anders overeengekomen.

4. De opdrachtgever is bij niet of niet tijdige betaling over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd over openstaande rekeningen gelijk aan de wettelijke rente.

5. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de herinnerings-factuurdatum.

6. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd om alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken, zonder dat zij op enige wijze door opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.

7. In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

8. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9. De opdrachtgever dient te betalen zonder aftrek en opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van de opdrachtnemer.

Artikel 15 Incassokosten

1. Indien de opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft wegens niet-betaling, zijn alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk (incasso) voor de opdrachtgever. Naast de verschuldigde hoofdsom en de rente, vallen daaronder de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van de advocaten en deurwaarders, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De kosten verband houdend met de invordering ten laste van opdrachtgever worden gesteld op ten minste 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 16 Geschillen

-KLACHTENREGELING ( Wkkgz)

 Wat eerste stappen zijn voor een cliënt bij onvrede:

 • bespreek uw onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat u van de therapeut verwacht
 • komt u er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Dit is de link naar de beroepsvereniging NVPA voor het indienen van een klacht en de inzet van de klachtenfunctionaris: https://nvpa.org/klacht-indienen
 • leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg: www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg
  Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

Disclaimer: Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige wetgeving en gebaseerd op de Wkkgz. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

-GESCHILLEN AANGAANDE DE AVG, deze vallen onder de wet AVG. U zult een privacyklacht eerst moeten melden bij therapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inschakelen, via het meldformulier op de website of door een brief te sturen. Website : Autoriteit Persoonsgegevens.nl

 

MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Ik werk volgens de richtlijnen van het afwegingskader bij de meldcode indien van toepassing.

Meer informatie op de website rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode